Mô tả

Nᴀᴍ ‘Oᴋ’ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʜᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪ̣ɴʜ 5 ᴛʜᴀ́ɴɢ

Tʜᴇᴏ Cᴜ̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴍᴀ̀ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ Nᴀᴍ “Oᴋ” đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏɴɢ đᴀ̃ ǫᴜᴀ́ ʜᴀ̣ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪ̣ɴʜ 5 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ Nᴀᴍ “Oᴋ” (ᴛᴜ̛́ᴄ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Nᴀᴍ 21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ H.Tᴀ̂ɴ Yᴇ̂ɴ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ) ᴄᴜ̀ɴɢ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, Cᴜ̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̂́ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ɢᴜ̛̉ɪ Bᴏ̣̂ GTVT, Ủʏ ʙᴀɴ ATGT ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ.

Youtuber Nam ‘Ok’ điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định 5 tháng - ảnh 1

Tʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ, ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴏɴ ᴅᴏ Nᴀᴍ “Oᴋ” đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ɴʜᴀ̃ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ KIA, ᴍᴀɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ sᴏ̂́ 98A-206.33, sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̆ᴍ 2018 ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴏ̛̉ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Cʜᴜ̉ xᴇ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴛʜᴇᴏ ɢɪᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ Đ.V.T (H.Lᴜ̣ᴄ Nɢᴀ̣ɴ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ).

Vụ tai nạn tại Bắc Ninh khiến Nam Ok, team YouTuber Duy Thường tử vong tại chỗ: Xe ô tô con quá hạn đăng kiểm 5 tháng

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ 31.10.2018 ᴛᴀ̣ɪ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ, ᴄᴏ́ ʜᴀ̣ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪ̣ɴʜ đᴇ̂́ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 29.4. Nʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ̀ Nᴀᴍ “Oᴋ” đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ đᴀ̃ ǫᴜᴀ́ ʜᴀ̣ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪ̣ɴʜ ʜᴏ̛ɴ 5 ᴛʜᴀ́ɴɢ.

Cᴏ̀ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̃ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ DONGFENG ᴍᴀɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ sᴏ̂́ 99C-145.12 đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̆ᴍ 2014 ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ᴋʜᴏ̂́ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴋᴇ́ᴏ ᴛʜᴇᴏ ʟᴀ̀ 6.200 ᴋɢ. Cʜᴜ̉ xᴇ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ʟᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Pʜᴀ́ᴛ Tʀɪᴇ̂̉ɴ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Tʜᴀ̀ɴʜ (H.Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̀ɪ, Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ). Xᴇ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 12.11.2020 ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄᴏ́ ʜᴀ̣ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪ̣ɴʜ đᴇ̂́ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 11.11.

Vᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̂́ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ, Cᴜ̣ᴄ Đᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ đᴀ̃ ɢɪᴀᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Đᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴄᴏ̛ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 14 ɢɪᴏ̛̀ 30 ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 4.10, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴏɴ 4 ᴄʜᴏ̂̃ ᴍᴀɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ sᴏ̂́ 98A-206.33 ᴅᴏ Nᴀᴍ “Oᴋ” đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ, ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʜᴇᴏ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏ̣̂ 285, ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ xᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Cʜɪ́ɴʜ (H.Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̀ɪ) đɪ xᴀ̃ Pʜᴜ́ Hᴏ̀ᴀ (H.Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̀ɪ), ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛ ᴄᴀ̂̀ᴜ Tᴀ́ᴏ Đᴏ̂ɪ (đᴏᴀ̣ɴ ɢɪᴀ́ᴘ ʀᴀɴʜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ xᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Cʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ TT.Tʜᴜ̛́ᴀ, H.Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̀ɪ) ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴍᴀɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ sᴏ̂́ 99C-145.12 ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ǫᴜᴀ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ xᴀ̃ Lᴀɪ Hᴀ̣ (H.Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̀ɪ), ᴀɴʜ Bᴜ̀ɪ Tʀᴏ̣ɴɢ Hᴜᴀ̂ɴ (35 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ H.Tʜᴀɴʜ Bᴀ, Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣) đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Nᴀᴍ “Oᴋ”, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Hᴀ̆̀ɴɢ (21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ H.Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ) ᴠᴀ̀ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Tʜᴀ̆́ɴɢ (21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ H.Lᴜ̣ᴄ Nɢᴀ̣ɴ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ) ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ; Đᴀ̀ᴏ Đᴜ̛́ᴄ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ (21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ ᴛᴀ̣ɪ Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ), Đᴀ̣̆ɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ Mɪɴʜ (23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ H.Lᴜ̣ᴄ Nɢᴀ̣ɴ) ᴠᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Gɪᴀ Hᴜʏ (26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ H.Gɪᴀ Bɪ̀ɴʜ, Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ).

Sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣, Mɪɴʜ ᴠᴀ̀ Hᴜʏ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴏ̀ɴ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ.

Tʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀɴ ATGT ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ, ǫᴜᴀ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ Hᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ; ᴄᴏ̀ɴ Nᴀᴍ “Oᴋ” ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Nᴀᴍ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ Nᴀᴍ “Oᴋ”, ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋᴇ̂ɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ TV , ᴋᴇ̂ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 1,7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, Nᴀᴍ “Oᴋ” ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢʜɪ̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

TIN TỨC NỔI BẬT

Tử vi 12 con giáp

Mô tả